• Gratis verzending vanaf € 49,95
  • Retourneren binnen 14 dagen
  • Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd

Algemene Voorwaarden zakelijk

Click here to download the general terms and conditions for business.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.     Onder ’opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke en rechtspersoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

1.2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, behoudens wijzigingen die slechts verbindend zijn indien zij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

1.3.     Door de opdrachtgever gehanteerde dan wel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door ons niet erkend en worden hier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.     Niet alleen onze onderneming, maar ook alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden gelden jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1.     Alle door ons gedane aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Een door ons aangegeven termijn strekt er niet toe ons vóór die gestelde termijn te binden.

2.2.       Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen niet worden gezien als enige garantie. De in de aanbieding verstrekte informatie is voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

2.3.     Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever schriftelijk danwel mondeling bij ons een bestelling plaatst en deze bestelling door ons schriftelijk wordt bevestigd, danwel door ons, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering is begonnen.

2.4.     Indien om welke reden dan ook door opdrachtgever geen orderbevestiging is ontvangen, dan wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd en wordt deze geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Onze administratie is beslissend ter zake van hetgeen onder 2.3. gesteld is.

2.5.     Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.6.     Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever ons conveniërende zekerheden te eisen opdat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Voorts zijn wij te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

2.7.     Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 3. Monsters/samples

3.1.     Een aan de opdrachtgever verstrekt sample is slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De te leveren partij behoeft daaraan niet te beantwoorden. 

3.2.     Wij houden ons het recht voor om kleine aanpassingen in de samples te maken ter verbetering van ons product.

Artikel 4. Prijzen

4.1.     Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voor- behoud van prijswijzigingen en in euro’s.

4.2.     Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: 

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, speciale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; 

- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijnen of andere opslagplaats; 

- exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten; 

- exclusief de kosten van vervoer en verzekering;

4.3.   Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig eenzijdig, zonder instemming van de opdrachtgever, te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en de redelijkheid en billijkheid.

4.4.   Wij zijn gerechtigd om voor orders beneden een bepaalde minimumwaarde extra administratiekosten door te berekenen, hetgeen per geval wordt vastgesteld en gefactureerd.

Artikel 5. Levering en levertijd

5.1.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering ex factory. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken de fabriek hebben verlaten. Franco levering geschiedt alleen als en voorzover dit door ons, op de orderbevestiging, factuur of anderszins, schriftelijk wordt aangegeven. Wij behouden ons het recht voor de zaken enkel onder rembours te leveren.

5.2.     De levertijd wordt op de orderbevestiging vermeld. Deze levertijd geldt bij benadering en is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze bestuurders/ons management.

5.3.      Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht om, bij aangetekende brief, ons op deze overschrijding te wijzen en dient hij ons nog een redelijk uiterste leveringstermijn van tenminste 10 werkdagen te verschaffen, welke termijn ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de oorspronkelijke levertijd en bij overschrijding van de extra gegeven termijn in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding noch een beroep doen op opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst. 

5.4.     Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming en ontvangen mededeling van deze gereedkoming in ontvangst te nemen. 

5.5.     Uitstel van levertijd op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Uit dit uitstel voor ons voortvloeiende kosten en verliezen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De door ons ter zake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de afnemer.

5.6      Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd al onze overige rechten.

5.7. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

5.8. De opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds, dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan.

5.9. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en aanvaard. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6 transport / risico

6.1.     De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2.     Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, welk risico op hem overgaat zodra de zaken onze fabrieken en/of magazijnen dan wel de fabrieken en/of magazijnen van derden hebben verlaten, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

6.3.     Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

Artikel 7. Overmacht

7.1.   Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Onder ’overmacht’ wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer verboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons dan wel bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers dan wel door opdrachtgever zelf gestelde (aanvullende) (veiligheids)normen waardoor wij onze verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kunnen nakomen.

7.2.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet zoals bedoeld in art. 7.1 zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst volledig op te schorten dan wel definitief te ontbinden, zonder dat een en ander leidt tot schadeplichtigheid van ons naar de opdrachtgever toe, ook niet als wij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel genieten. Opdrachtgever is pas gerechtigd om tot ontbinding over te gaan indien de overmachtssituatie 45 dagen lang heeft geduurd. Wij zijn in dat geval ook niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als wij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel genieten. 

7.3.     Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid/garantie

8.1.     Onverminderd onze eventuele contractuele garantiebepalingen, sluiten wij uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze bestuurders/ons management.

8.2.     Onze eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de nettowaarde van het geleverde.

8.3.     De opdrachtgever vrijwaart ons uitdrukkelijk en volledig tegen iedere verdergaande (schadevergoedings)vordering van hemzelf of van derden.

Artikel 9. Klachten

9.1.     Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeks- binnen 10 werkdagen na levering van de betreffende artikelen per aangetekend schrijven hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.2.     Voor klachten over gebreken die niet uiterlijk waarneembaar zijn, geldt een termijn van 10 werkdagen vanaf de datum waarop het gebrek geconstateerd wordt, dan wel vanaf de datum waarop dit geconstateerd had kunnen worden. Deze klachten kunnen tot uiterlijk 6 maanden na levering worden ingediend.

9.3.     Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 werkdagen na verzenddatum van de facturen.

9.4.     Geringe afwijkingen in kwaliteit en/of kleur e.d. kunnen geen reden tot afkeuring van de geleverde zaken vormen.

9.5.     Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen en kan geen beroep meer worden gedaan op het gebrek in de prestatie.

9.6.     Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, één en ander te onzer keuze, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding of andere aanspraak dan ook.

9.7.     Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

9.8.     Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en dient altijd franco te geschieden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1.   Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op opdrachtgever hebben dan wel op enig moment zullen verkrijgen, volledig zijn betaald.

10.2.  Met de vorderingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende vorderingen bedoeld. Indien wij in het kader van deze verkoop- overeenkomst, ten behoeve en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die wij tegen de opdrachtgever mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens ons.

10.3.  Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

10.4. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

10.5. De opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage tegeven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door de opdrachtgever aan ons worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ons tegen de opdrachtgever, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

10.6. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalings- verplichtingen jegens ons tekortschiet of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt ons de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde op de dag van terugneming, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

10.7. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

10.8.  De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra wij de wens daartoe te kennen geven, aan ons te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van onze vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden op de wijze als op de orderbevestiging vermeld, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Indien de wijze van betaling niet op de orderbevestiging staat vermeld en niet schriftelijk is overeengekomen, dan dient betaling netto contant bij (af) levering te geschieden middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, zonder enige korting, opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalings- termijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

11.2. Indien de opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, alle overige ten name van de opdrachtgever bij ons openstaande vorderingen onmiddellijk en geheel opeisbaar en is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan ons rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is de opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het bedrag van de achterstallige betalingen, met een minimum van € 50,-.

Artikel 12. Ontbinding

12.1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst met directe ingang (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.

12.2. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever met directe ingang ontbinden indien de opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd (al dan niet via eigen aangifte), (voorlopig) surseance van betaling wordt aangevraagd, indien met betrekking tot de opdrachtgever een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de toepassing verklaring van de WSNP, bij overlijden van de opdrachtgever of als de opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/ of beslag onder de opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen dertig dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven

12.3. In al deze gevallen is onze vordering, welke wij op de opdrachtgever hebben of krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag

13.2. Voor onze export gelden de meest recente Incoterms, zoals vastgesteld door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs. De Nederlandse tekst is verbindend.

13.3. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zeeland West-Brabant.