• Gratis verzending vanaf € 49,95
  • Retourneren binnen 14 dagen
  • Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd

Algemene Voorwaarden voor consumenten van Shoesme

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en wijzigingen

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De Overeenkomst

Artikel 5 – Verplichtingen van de Koper

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor online aankopen

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de herroepingstermijn

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en de kosten

Artikel 9 – Non-conformiteit en garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Privacy

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Koper: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en een goed koopt bij Shoesme.

2.     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Shoesme en de Koper tot stand komt en iedere wijziging of aanvulling daarop.

3.     Shoesme: Shoesme International B.V., gevestigd op de Trouwlaan 38, 5021 WL Tilburg, met KvK-nummer 18057657 en btw-identificatienummer NL 8186.88.373.B01. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en wijzigingen

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Shoesme en op elke Overeenkomst tussen Shoesme en de Koper.

2.     Shoesme heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Shoesme zal de Koper op voorhand informeren over de wijzigingen. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de verschafte prestatie wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, dan heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 3 - Het aanbod

1.     Kennelijke fouten in het aanbod binden Shoesme niet. Indien producten worden aangeboden voor een koopprijs die meer dan 70% lager ligt dan de originele prijs, wordt het aanbod niet rechtsgeldig geacht. 

2.     Sale-producten worden slechts aangeboden gedurende de sale-periode, waarbij Shoesme de begin- en eindtijd bepaalt. Wanneer de Koper via de webshop een bestelling plaatst na het einde van de sale-periode, heeft de Koper geen recht meer op aankoop tegen de sale-prijs.

3.     Shoesme behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen voor sale-producten.

4.     Toezeggingen van medewerkers van Shoesme zijn slechts bindend voor Shoesme indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door de daartoe bevoegde persoon bij Shoesme.

5.     De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief btw.

 

Artikel 4 - De Overeenkomst

1.     De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper de betalingsverplichting jegens Shoesme is aangegaan. 

2.     Shoesme kan de totstandkoming van de Overeenkomst weigeren dan wel de Overeenkomst ontbinden indien:

o    de Koper handelingsonbekwaam is;

o    de gegevens waarom Shoesme heeft verzocht niet, niet volledig en/of niet tijdig door de Koper zijn aangeleverd of onjuist blijken te zijn;

o    de Koper financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens Shoesme niet is nagekomen of niet nakomt;

o    technische, organisatorische en/of economische redenen aan de kant van Shoesme of aan de kant van de Koper aan de Overeenkomst in de weg staan. Hieronder valt bijvoorbeeld de situatie dat de Koper woont of gevestigd is in een gebied waar Shoesme haar producten niet levert of wanneer blijkt dat het op de website aangeboden product niet langer op voorraad of leverbaar is.

3.     Indien Shoesme de overeenkomst ontbindt, stort zij het door de Koper onverschuldigd betaalde bedrag binnen 14 dagen terug op de rekening die de Koper voor de transactie heeft gebruikt.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van de Koper

1.     De Koper is verplicht om gedurende het bestelproces alle informatie volledig en juist aan te leveren.

2.     In geval van relevante wijzigingen aan de zijde van de Koper of in de door de Koper verstrekte informatie, dient de Koper Shoesme hierover onverwijld in kennis te stellen.

3.     Indien de Koper de benodigde informatie niet of niet tijdig aanlevert of indien de door de Koper verstrekte informatie onvolledig of onjuist is, kan dat tot gevolg hebben dat Shoesme niet kan leveren. In dat geval is Shoesme niet aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor online aankopen

1.     De Koper heeft het recht om aankopen gesloten via de webshop van Shoesme binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot het opgeven van een reden. 

2.     De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, het product heeft ontvangen op het door de Koper medegedeelde adres, of:

a.     indien in één bestelling meerdere producten zijn besteld: de dag waarop de Koper, of de aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; 

b.     indien de levering bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de Koper, of de aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen.

3.     Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Shoesme via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de Overeenkomst te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het standaardformulier in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden.

4.     De verklaring zoals bedoeld in lid 3, moet uiterlijk worden verzonden op de laatste dag van de herroepingstermijn.

5.     Wanneer de Koper de Overeenkomst herroept, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.     Na ontvangst van de verklaring tot herroeping stuurt Shoesme onverwijld een bevestiging van ontvangst.

7.     Wanneer de Koper gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht stort Shoesme het onverschuldigd betaalde bedrag, inclusief de door de Koper betaalde kosten voor levering van het product, binnen 14 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht terug aan de Koper. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de herroepingstermijn

1.     De Koper dient tijdens de herroepingstermijn zorgvuldig om te gaan met het geleverde product en de verpakking van dat product. De Koper mag het product slechts uitpakken en/of gebruiken zoals hij dat in de fysieke winkel van Shoesme zou mogen doen. Dat wil zeggen dat schoenen slechts binnen gepast mogen worden en dat daar enige stappen op gezet mogen worden om vast te stellen of de schoen voldoet aan de verwachtingen van de Koper.  

2.     Indien de bestelde producten in waarde verminderen als gevolg van ander gebruik dan zoals bedoeld in lid 1, is de Koper daarvoor aansprakelijk. 

3.     Wanneer producten gebruikssporen bevatten, is Shoesme niet verplicht deze terug te nemen. Ook niet wanneer het verzoek tot herroeping wordt gedaan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Shoesme is dan ook niet verplicht om de koopsom terug te betalen.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en de kosten

1.     De Koper stuurt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de koper heeft verklaard gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, het product terug aan Shoesme. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

2.     De Koper stuurt het product ongedragen (behoudens hetgeen toegestaan onder artikel 7 lid 1), onbeschadigd en in de originele verpakking retour conform de door Shoesme verstrekte instructies. Het product kan niet in een van de fysieke winkels van Shoesme worden geretourneerd.

3.     Het risico en de bewijslast voor het tijdig en op juiste wijze uitoefenen van het recht van herroeping ligt bij de Koper.

4.     Shoesme draagt de kosten voor het terugzenden indien het product wordt verzonden via DHL. Het terugzenden via een andere pakketdienst komt voor rekening van de Koper. Bij sommige kortingsacties worden wel retourkosten gerekend, ongeacht of retournering plaatsvindt via DHL. Dit wordt duidelijk bij het artikel op de website vermeld middels een lichtblauw label.

 

Artikel 9 – Non-conformiteit en garantie 

1.     Shoesme garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. 

2.     Artikel 7:18a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat wordt vermoed dat het product niet aan de Overeenkomst voldoet, indien zich binnen één jaar na aflevering een afwijking voordoet van hetgeen is overeengekomen. Shoesme maakt gebruik van de door de wet geboden afwijkingsmogelijkheid voor gevallen waarin de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In geval van kinderschoenen verzet de aard van de zaak zich tegen een dergelijke lange termijn. Kinderschoenen zijn immers gebruiksvoorwerpen die in de regel bij regulier gebruik na zes maanden afwijkingen beginnen te vertonen. Shoesme hanteert in plaats daarvan een garantietermijn van 6 maanden na aflevering van de kinderschoen(en) bij normaal gebruik van de kinderschoenen. Onder kinderschoenen wordt tevens verstaan babyschoenen. Ook ten aanzien van kinderrugzakken garandeert Shoesme een levensduur van zes maanden bij normaal gebruik. Kinderrugzakken zijn immers gebruiksvoorwerpen die in de regel bij regulier gebruik na een termijn van 6 maanden afwijkingen beginnen te vertonen. 

3.     Wanneer de Klant na afloop van de termijn van artikel 6 lid 1, maar nog voor het verstrijken van de termijn van artikel 9 lid 2 ontdekt dat de kinderschoenen niet passen, leidt dit niet tot non-conformiteit van de geleverde schoenen. Shoesme is niet verplicht deze schoenen terug te nemen.

4.     Reguliere slijtage van producten valt gelet op de aard van de afwijking niet onder de garantie en kan er niet toe leiden dat het product niet beantwoordt aan de overeenkomst.

5.     Shoesme garandeert niet dat de website en het bestelsysteem te allen tijde werken, functioneel zijn en geen fouten bevatten. 

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.     Shoesme handelt zorgvuldig bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen. 

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper bij het plaatsen van de bestelling aan Shoesme heeft verstrekt.

3.     Shoesme zal de bestelling zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen verzenden. Wanneer de bezorging van de bestelling vertraging ondervindt, zal Shoesme de Koper hier tijdig over informeren. Indien het product niet binnen 14 dagen is geleverd, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst middels een ondubbelzinnige verklaring aan Shoesme te ontbinden.

4.     Na ontbinding stort Shoesme het onverschuldigd betaalde bedrag binnen 14 dagen terug.

5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Shoesme tot het moment van bezorging aan de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 - Overmacht

1.     Wanneer Shoesme als gevolg van overmacht de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft zij het recht om  levering van de bestelling op te schorten zolang de overmacht duurt. De Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden schade of extra gemaakte kosten.

2.     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door Shoesme geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan Shoesme. Hieronder vallen onder meer storingen in verbindingen en netwerken van Shoesme, uitbraken van ziektes, brand, wanprestatie bij derden, natuurrampen, terrorisme of overheidsmaatregelen. 

3.     Shoesme kan zich op overmacht beroepen wanneer de omstandigheden intreden na het moment waarop zij de Overeenkomst had moeten nakomen.

4.     Wanneer de situatie van overmacht langer dan 14 dagen duurt, kunnen zowel Shoesme als de Koper de Overeenkomst schriftelijk ontbinden.

 

Artikel 12 - Betaling

1.     Het door de Koper verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen na de dag van levering van het product worden betaald. Wanneer de Koper gebruik maakt van de betaalmethode Klarna, dient het verschuldigde bedrag te worden betaald binnen de door Klarna aangegeven termijn. 

2.     De Koper is verplicht om onjuistheden in de verstrekte contact- en betaalgegevens onverwijld aan Shoesme te melden.

3.     Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hem, nadat hij door Shoesme is gewezen op de te late betaling, een termijn van 14 dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Wanneer de betaling wederom uitblijft, is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Shoesme gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Koper. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. 

 

Artikel 13 - Privacy

1.     Shoesme zorgt voor een veilige webomgeving en neemt passende veiligheidsmaatregelen ten aanzien van het betalingsproces.

2.     Alle persoonlijke informatie die Shoesme in het kader van haar dienstverlening verwerkt, zal worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

3.     Op de gegevensverwerkingen door Shoesme is haar privacyverklaring van toepassing, te raadplegen op https://www.shoesme.nl/privacy. 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.     Shoesme behandelt klachten overeenkomstig de klachtenprocedure van Shoesme.

2.     De Koper dient zijn klachten binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd, helder en volledig omschreven in te dienen bij Shoesme.

3.     Bij Shoesme ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de dag van ontvangst beantwoord, tenzij Shoesme na ontvangst van de klacht mededeelt een langere verwerkingstijd nodig te hebben.

4.     Shoesme lost de klacht in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van de klacht op. 

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht

1.     Op overeenkomsten tussen Shoesme en de Koper, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

—            Aan Shoesme International BV; gevestigd te Trouwlaan 38 (5021 WL) te Tilburg (klantenservice@shoesme.nl):

 

—            Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende bestelling herroep:

o             Besteld op:

o             Naam Koper:         

o             Adres Koper:         

                

—            Handtekening Koper (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

 

                

—            Datum: